Aspirus | Aspire | Fall 2018

aspirus.org 15 ASPADS-042 INFO Language assistance ল কন : িযদ আিপন বাংলা, কথা বেলত পােরন, তােহল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা িপেরষবা উপল েআছ। ফান কন 1-৪00-283-2881 )-ত। ال عرب ية (Arabic) Русский (Russian) ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-283-2881. 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-283-2881. 번으로 전화해 주십시오. Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý: N ế u b ạ n nói Ti ế ng Vi ệ t, có các d ị ch v ụ h ỗ tr ợ ngôn ng ữ mi ễ n phí dành cho b ạ n. G ọ i s ố 1-800-283-2881. Polski (Polish) UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1 -800-283-2881. Shqip (Albanian) KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-800-283-2881. Tagalog (Tagalog – Filipino) PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-283-2881. ܙܘܼܗܵܪܵܐ : ܐܸܢ ܐܼܲܚܬܘܲܢ ܟܹܐ ܗܼܲܡܙܸܡܝܼܬܘܲܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܵܬܘܲܪܵܝܵܐ ، ܡܵܨܝܼܬܘܲܢ ܕܩܼܲܒܠܝܼܬܘܲܢ ܚܸܠܡܼܲܬܹܐ ܕܗܼܲܝܼܲܪܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܡܼܲܓܵܢܵܐܝܼܬ . ܩܪܘܲܢ ܥܼܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1-800-283-2881- বাাং লা (Bengali) লক্ষ্য করুনঃ যিদ আপদন ব া া লা , কথা বেলত পাতেন , োহতল দনঃখেচায় ভাষা সহােয়া পদেতষবা উপলব্ধ আতে । ফ ান করুন ১ -800-283-2881 Italiano (Italian) ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-283-2881. 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 1-800-283-2881 まで、お電話にてご連絡ください。� English ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-283-2881. Español (Spanish) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-283-2881. Hmoob (Hmong) LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob , cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1 -800-283-2881 . 繁體中文 (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-283-2881 。 Deutsch (German) ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-283-2881. ASP-179 (06/28/17) 1-8 0-283-2 81 . - 00-283-2 81 . -283-2 81 . .1-800-283-2881 - 1-800-283-2881 . - . 1-80 - - 881 - . 1-800-283-288 80 -283-2881 )-ত। ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ) Arabic ( ﻣﻠﺣﻭﻅﺔ: ﺇﺫﺍ ﻛﻧﺕ ﺗﺗﺣﺩﺙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ، ﺗﺗﻭﻓﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻳﺔ ﻣﺟﺎﻧﺎً ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺗﻙ. ﺍﺗﺻﻝ ﺑﺭﻗﻡ ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ 28 - 283 - 80 - 1 . ܣܘܼܪܸܬ݂ (Assyrian) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) (Chinese) Language assistance

RkJQdWJsaXNoZXIy OTI0MzU=